top of page

תנאי שימוש  finitiOne 

חברת finitiOne Ltd.  ח.פ. 51-6490802 (להלן: "החברה") הינה חברת פינטק (טכנולוגיה פיננסית)  המספקת פתרונות ושירותים פיננסיים באמצעים טכנולוגיים והיא בעלת  אתר האינטרנט בכתובת finitiOne.com  (להלן: "אתר האינטרנט" או "האתר"). 

הגלישה באתר האינטרנט כפופה לתנאי השימוש שלהלן ולהוראות כל דין. 

אנא קראו בקפידה, בשימת לב וביסודיות את תנאי השימוש שלהלן, שכן כל שימוש באתר האינטרנט, מעיד על הסכמת המשתמש בו לכל  התנאים המפורטים להלן ללא סייג או תנאי. 

בנוסף, אישור תנאי השימוש מהווה הסכמה של המשתמש לשמירת מידע אודותיו, כמפורט בפרק הגנת הפרטיות להלן, ולקבלת דיוור ישיר מהחברה. הסכמת המשתמש ניתנת להסרה בכל עת, על פי בקשתו. 

ההרשאה לשימוש באתר האינטרנט אינה כוללת אישור לעשות שימוש בו בניגוד להוראות כל דין, לרבות לצורך מטרה בלתי חוקית, פוגענית, מאיימת, שימוש שיש בו לשון הרע, שימוש הפוגע בזכויות קניין רוחני או בזכות לפרטיות או בהוראת כל דין אחר. 

במקרים בהם הופרו הוראות תנאי השימוש שלהלן ו/או הוראות כל דין, שומרת לעצמה החברה את הזכות להגביל ו/או להשהות ו/או להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את גישת המשתמש לאתר האינטרנט, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות העומדים לחברה על פי הדין. 

כללי

 1. תנאי השימוש שלהלן מופנים לנשים וגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. 

 2. משתמש אשר טרם מלאו לו 18 שנים וגולש באתר האינטרנט מתבקש לקרוא את תנאי השימוש עם אחד מהוריו ו/או האפוטרופוס שלו. 

 3. מטרת אתר האינטרנט והאפליקציה לרכז עבור המשתמשים בו  מידע רלוונטי על החברה.

 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את המידע על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 5. החברה עושה כל שביכולתה על-מנת להביא את המידע המעודכן והמהימן ביותר ,  עם זאת, עלולים להיווצר פערים במידע לדוגמה  שגיאות טקסטואליות ו/או טעויות אנוש ולא תישמע טענה כנגדה בגין כך (ט.ל.ח.).

 6. התמונות המפורסמות באתר האינטרנט הינן להמחשה בלבד.

 7. החברה רשאית לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן, בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, את תנאי השימוש שלהלן (כולם או חלקם) ואת תוכן האתר ו/או להפסיק את פעילות האתר (חלקה או במלואה) וזאת בכפוף להודעה מראש, ככל שמתחייב על פי הדין.  

 8. רישומי החברה הם הקובעים בכל הקשור לתנאי השימוש.

אחריות 

 1. המידע המופיע באתר נמסר אך ורק לנוחות הגולשים. אין במידע המופיע באתר ו/או באפליקציה בכדי לשנות מחובותיה של החברה על פי כל דין, או להוסיף עליהן. המידע כפוף לכל דין, כך שבכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק לבין המידע המופיע באתר, יחייבו הוראות החוק בלבד. אין באמור בתנאי שימוש אלו כדי לגרוע מהוראות כל דין.

 2. ככל שקיים באתר האינטרנט מידע המפורסם על ידי צדדים שלישיים, האחריות למידע המפורסם, למצגים, למפרט הטכני וכל מידע רלוונטי אחר, הינה באופן בלעדי מוטלת על הצדדים השלישיים, מוסרי המידע, והכל בכפוף לכל דין. 

 3. ככל שקיים מידע באתר האינטרנט בקשר עם מוצרים ושירותים  - כל המידע הניתן באתר לקבי  המוצרים והשירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is)  ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין המידע שבאתר ו/או תכונות המוצרים ו/או השירותים ו/או מאפייניהם ו/או מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו ו/או לדרישותיו.

 4. החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע המופיע באתר ע"י הגולש ו/או ע"י צד ג' כלשהו.  

 5. החברה אינה מתחייבת כי המחירים של המוצרים והשירותים המופיעים באתר האינטרנט הינם המחירים הנמוכים ביותר הקיימים לגבי אותם שירותים ו/או מוצרים ו/או כי תנאי האספקה ו/או תנאי הביטול וכיוצ"ב המופיעים באתר האינטרנט הינם המטיבים ביותר.

 6. החברה רשאית לכלול באתר קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט המופעלים ע"י צדדים שלישיים עצמאיים שאינם שייכים לחברה ואינם בשליטתה (להלן: "אתרי צד ג'"). החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים באתרי צד ג' ולשימוש בהם ולכל נזק, ישיר ו/או עקיף, עקב הפנייה לקישורים אלה, וכמו כן אינה מתחייבת כי הקישורים יובילו לאתר אינטרנט פעיל. השימוש באתרי צד ג' כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהם ובכפוף לכל דין. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה, ע"י החברה, לאותם אתרים מקושרים, לרבות בנוגע לחומרים ולמסמכים המצויים בהם, למפעילי האתרים ו/או למוצרים ו/או לשירותים המוצגים בהם. 

 7. החברה אינם מתחייבת שהשירותים המוצעים באתר האינטרנט לא יופרעו ו/או לא יהיו חשופים לנזקים, תקלות, הפסקות, כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת או ייפגעו מכל סיבה אחרת. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל הפסד ו/או נזק שייגרמו למבקר וללקוח או לרכושם, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או ממוני ו/או שאינו ממוני, עקב הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או עקב אי קליטת נתוני ההזמנה ו/או פרטי הלקוח ו/או מהעדר יכולת להשתמש באתר, הן בשל פגם ו/או תקלה בהפעלתו והן בשל כל סיבה אחרת, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו באמצעות האתר או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר לרבות יישומי אינטרנט. 

זכויות יוצרים 

 1. החומרים באתר מוגנים לפי דיני זכויות היוצרים והקניין הרוחני של מדינת ישראל ומחוץ לישראל. זכויות היוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני בכל דפי האתר ובמסכי הצפייה שבהם נכללים דפים אלה (לרבות אך לא רק טקסטים, תמונות, סמלים, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה), כמו גם זכויות היוצרים במידע, בחומרים הנכללים בהם ובסידור הדפים, הם בבעלות החברה אשר עושה בהם שימוש על פי הרשאה כדין. 

 2. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למבקר באתר ו/או באפליקציה להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, למכור, להעלות (uploading), להעביר או לפרסם חומרים מהאתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או בעלי הזכויות ביצירות, למעט לצרכי שימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד. למען הסר ספק, אין בהרשאה זו משום העברה של זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות בחומרים אלו למבקר באתר ו/או ללקוח ו/או לצד ג' אחר כלשהו.

 3. שמותיהם המסחריים של בתי העסק ו/או מוצריהם ו/או שירותיהם של בתי העסק ו/או צדדים שלישיים שבהם נעשה שימוש באתר ו/או הצילומים ו/או התמונות ביחס לנ"ל עשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים ו/או כסימני מסחר ו/או שמות מסחריים של בתי העסק ו/או של אותם צדדים שלישיים ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא הסכמת בעליהם.

 

סמכות שיפוט
כל תביעה שתוגש כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכל עניין הקשור באתר האינטרנט  או הנובע מהשימוש בהם תתברר בהתאם לדין המהותי הישראלי ובאופן ייחודי ובלעדי בבית משפט בתל אביב המוסמך לכך לפי העניין. 

הפנייה לכללי פרטיות
אין בהוראות תנאי השימוש הללו, כדי לגרוע ממדיניות הפרטיות של האתר כפי שיתפרסמו מעת לעת. 


פניות לקוחות

בכל שאלה אודות האתר ו/או תנאי השימוש בו ו/או אודות המוצרים ו/או השירותים ניתן לפנות לחברה באמצעות מייל: info@finitione.com 

 

 

 


מדיניות פרטיות
חברת finitiOne בע"מ,  מכבדת את פרטיותם של המבקרים והמשתמשים באתר האינטרנט ובמסמך זה היא מפרטת את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר.
כללי
בעת ביקור באתר האינטרנט, ובכפוף לאישור הגולש את תנאי השימוש באתר, תהא החברה רשאית לאסוף הן מידע על הגולש באתר המזהה אותו באופן אישי (למשל שם ודרכי התקשרות עם המבקר, ת.ז. של המבקר, כתובת IP של המבקר, דפים שהוא צופה בהם, מוצרים ושירותים שהגולש רוכש באתר, אמצעי התשלום וכיו"ב)  והן מידע סטטיסטי ומצטבר על כלל המבקרים באתר. 


מאגר המידע  

 1. הפרטים הנמסרים ע"י הגולש באתר נשמרים במאגר מידע של החברה (להלן: "מאגר המידע"). 

 2. הגולש באתר מסכים ומאשר במפורש כי כל המידע שנמסר על ידו באתר ו/או המידע אשר נאסף או ייאסף ויצטבר במאגר המידע לגביו באתר ע"י החברה ו/ או מי מטעמה ומכל מקור אחר (להלן: "המידע") ישמר במאגר המידע של החברה. 

 3. החברה תהא רשאית להשתמש במידע במאגר המידע למטרות הבאות:

 4. איסוף ועיבוד מידע תפעולי, סטטיסטי ובקרה.

 5. קשר עם המבקר באתר בעניינים הקשורים לרכישת המוצרים והשירותים ופנייה למבקר בכל אמצעי תקשורת בנושא זה (לרבות דואר, דוא"ל, מסרונים, ווטסאפ ועוד).

 6. שימור לקוחות.

 7. ניהול מידע על מבקרים ולקוחות באתר והפעולות הנעשות על ידם.

 8. ניתוח מכירת המוצרים והשירותים.

 9. התחשבנות כספית.

 10. דיוור ישיר.

 11. שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר. 

 12. לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.  

 13. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לרבות התאמתם לצרכי הלקוח ושיפור חווית השימוש באתר.

 14. לצורך התאמת המוצרים והשירותים שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המבקר באתר. 

 15. למבקר באתר קיימת זכות לעיין במידע השמור אודותיו במאגר המידע ולבקש לתקנו ככל שהוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, כאמור בהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981; כל פנייה בעניין זה יש להפנות אל  info@finitione.com.


דיוור 

החברה רשאית לשלוח לגולשים באתר האינטרנט מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי תקשורת מוסכם מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר למבקר באתר רק אם המבקר ייתן את הסכמתו לכך, ובכל עת יוכל המבקר לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת דיוור מהחברה.  

 

מסירת מידע לצד שלישי 
החברה רשאית להעביר את המידע האמור, מעת לעת, לידי גורמים העוסקים בניתוחים סטטיסטיים ובדיוור, למוקד שירות הלקוחות של החברה וגופים אלה יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם לצורך המטרות המפורטות לעיל.

כמו כן, החברה רשאית להעביר את המידע האמור, מעת לעת, לידי צדדים שלישיים במקרים הבאים- 
במקרה של מחלוקת משפטית בין הגולש לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיו או חלק מהם.
אם הגולש יבצע באתר פעולות שבניגוד לדין או הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות שכאלה. 
במקרה שהגולש יפר את תנאי השימוש של האתר ו/או האפליקציה. 
אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי הגולש או מידע אודותיו לצד שלישי.
אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר ו/או האפליקציה לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שיתמזג/ישתף פעולה עם גוף אחר או שפעילות האתר תתמזג עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
למען הסר כל ספק, בכל רגע נתון, רשאי המשתמש לבקש להסיר את עצמו מרשימת הדיוור של החברה, כמפורט בתנאי השימוש לעיל.

 

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר ו/או באפליקציה מערכות ונהלים לאבטחת מידע, אולם ייתכנו תקלות ו/או שיבושים שאינם בשליטתה, שכן על אף שהמערכות והנהלים הללו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

החברה לא תישא בכל אחריות לחדירה למידע לאתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי ולמבקר באתר לא תהיה על טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפיה. 

התקשורת בין הדפדפן של הלקוח לבין האתר מוצפנת תוך שימוש בפרוטוקולי אבטחה והצפנה עולמיים, באופן המונע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גורמים בלתי מורשים. השימוש בטכנולוגיות הצפנה אלו שומר על פרטיות הלקוח ומבטיח  את אמינות העברת המידע לרבות פרטי אמצעי התשלום
 

Cookies 

האתר משתמש באמצעים כדוגמת Cookies או Web Beakons לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המבקר ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies ו Web Beakons. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שהמבקר באתר לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.

 

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע האישי שמסר המבקר באתר תפורסם על כך הודעה באתר.

bottom of page